Mức phí thẩm định xây dựng cơ sở bức xạ là bao nhiêu?

Thông tư 287/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ký ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, phí thẩm định để cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ được Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định như sau:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

5.1

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

1 cơ sở

25.000.000

5.2

Cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ có hoạt độ lớn hơn 10.000 lần mức miễn trừ

1 cơ sở

25.000.000

5.3

Kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia

1 cơ sở

40.000.000

5.4

Các cơ sở bức xạ khác

1 cơ sở

15.000.000

Bên cạnh đó, nếu như thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ, phí thẩm định sẽ là:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

6.1

Thẩm định để cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ sở bức xạ:

6.1.1

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

1 cơ sở

25.000.000

6.1.2

Cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ có hoạt độ lớn hơn 10.000 lần mức miễn trừ

1 cơ sở

25 000 000

6.1.3

Kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia

1 cơ sở

40.000.000

6.1.4

Các cơ sở bức xạ khác

1 cơ sở

15.000.000

6.2

Thẩm định để cấp giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ:

6.2.1

Cơ sở vận hành máy gia tốc

1 cơ sở

7.000.000

6.2.2

Cơ sở xạ trị sử dụng thiết bị xạ trị áp sát suất liều cao và thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ

1 cơ sở

25.000.000

6.2.3

Cơ sở chiếu xạ khử trùng, chiếu xạ xử lý vật liệu sử dụng nguồn phóng xạ

1 cơ sở

25.000.000

6.2.4

Cơ sở xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ có hoạt độ lớn hơn 10.000 lần mức miễn trừ

1 cơ sở

25.000.000

6.2.5

Cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ

1 cơ sở

40.000.000

6.2.6

Kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia

1 cơ sở

65.000.000

Xem chi tiết tại Thông tư 287/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan