Mức phí thẩm định xử lý chất thải phóng xạ là bao nhiêu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo quy định tại Thông tư 287/2016/TT-BTC, mức phí thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

4.1

Thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ

1 cơ sở

60.000.000

4.2

Thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng:

4.2.1

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình hoặc với số lượng lớn hơn hoặc bằng 10 nguồn

1 địa điểm

20.000.000

4.2.2

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình với số lượng nhỏ hơn 10 nguồn

1 nguồn

2.000.000

4.2.3

Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình với số lượng nhỏ hơn 10 nguồn

1 nguồn

1.000.000

Xem chi tiết tại Thông tư 287/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan