Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % của xe ô tô biển số ngoại giao

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 20/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 20/2019/TT-BTC, cụ thể quy định mới như sau:

muc thu le phi truoc ba theo ty le % voi xe o to bien so ngoai giao, Thong tu 20/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đối tượng quy định khoản 2, Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ) thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng làm thủ tục kê khai, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo quy định và nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này là giá trị còn lại của tài sản được xác định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại điểm d.3 khoản 3 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Đáng chú ý, đối với các loại xe ô tô biển số nước ngoài mà chủ xe là người nước ngoài (không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ) đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu, trường hợp người nước ngoài chuyển nhượng tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 20/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/6/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan