Mức vốn, thời hạn, lãi suất đầu tư từ quỹ BHXH vào dự án của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 30/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP, mức vốn đầu tư, thời hạn đầu tư, lãi suất đầu tư của quỹ BHXH, BHYT, BHTN vào các dự án quan trọng theo quyết định của TTCP được thực hiện như sau:

  • Mức vốn đầu tư vào từng dự án được căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư, phương án đầu tư quỹ đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua và tỷ trọng vốn đầu tư;

  • Thời hạn đầu tư tùy theo từng dự án nhưng tối đa không quá 05 năm;

  • Mức lãi suất đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn tại thời Điểm gần nhất trong vòng 03 tháng trước thời Điểm đầu tư, chưa bao gồm Khoản phí có liên quan. Trường hợp trong 03 tháng trước thời Điểm đầu tư không phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, thì mức lãi suất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chủ đầu tư thỏa thuận nhưng phải đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất đầu tư theo hình thức gửi tiền.

Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan