Năm 2020: Ấn định tần suất cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi được cập nhật theo tháng, quý, năm và tần suất cập nhật được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT sau đây:

tan suat cap nhat co so du lieu quoc gian ve chan nuoi, Thong tu 20/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Cập nhật theo tháng (trước ngày 30 hằng tháng) đối với các nội dung quy định tại Điều 3; điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

  • Cập nhật theo quý (trước ngày 30 của tháng cuối quý) đối với các nội dung quy định tại điểm a và điểm b khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, b, c và d khoản 3; điểm a và điểm c khoản 4 Điều 4; khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

  • Cập nhật theo năm (trước ngày 30 tháng 12 hằng năm) đối với các nội dung quy định tại điểm c, d, đ, e, g và h khoản 1; điểm b và điểm c khoản 2; điểm đ, e, g, h, i, k và l khoản 3; điểm b khoản 4 Điều 4; khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3 Điều 5 và Điều 7 Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT cũng quy định tổ chức thực hiện chức năng đầu mối xây dựng, cập nhật dữ liệu quốc gia về chăn nuôi cấp trung ương, cấp tỉnh được quyền khai thác dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo phân cấp. Tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi quy định tại Điều 3, 4, 5, 6 và 7 Thông tư này.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 07/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan