Năm 2020, cơ sở hỏa táng phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch nào?

Chính phủ ban hành Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 98/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Nghị định 23/2016/NĐ-CP quy định cơ sở hỏa táng phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành có liên quan, quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hỏa táng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

xay dung co so hoa tang, Nghi dinh 98/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Nghị định 23 quy định đối với cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang thì khoảng cách an toàn môi trường từ công trình hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng phải đảm bảo tối thiểu 500 m; Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của cơ sở hỏa táng phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo môi trường theo quy định. Cơ sở hỏa táng khi đưa vào sử dụng phải có nội quy quản lý.

Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng được hưởng ưu đãi về: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; đất đai, giải phóng mặt bằng; huy động vốn đầu tư và thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, người sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 98/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan