Năm 2021, áp dụng 03 điều kiện đối với dự án PPP do NĐT đề xuất

Ngày 18/06/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật này quy định điều kiện đối với dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

điều kiện đối với dự án PPP do NĐT đề xuất, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Năm 2021, áp dụng 03 điều kiện đối với dự án PPP do NĐT đề xuất (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Điều 26 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 quy định Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP bao gồm:

  • Sự cần thiết đầu tư;

  • Thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này và đáp ứng quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này;

  • Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án;

  • Có lợi thế so với các hình thức đầu tư khác.

2. Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
3. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bên cạnh đó, Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm phán cạnh tranh theo quy định chi tiết như sau:

Đấu thầu rộng rãi:

  • Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà đầu tư tham dự.

  • Đấu thầu rộng rãi phải được áp dụng cho tất cả dự án PPP, trừ trường hợp quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này.

Đàm phán cạnh tranh

  • Có không quá 03 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án được mời tham dự;

  • Dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao;

  • Dự án ứng dụng công nghệ mới theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Chi tiết xem thêm tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Ty Na

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan