Nâng ngạch công chức thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 ban hành ngày 25/11/2019.

Nang ngach cong chuc qua thi va xet nang ngach, Luat can bo cong chuc, luat vien chuc sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, tại Khoản 8 Điều 1 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

Có thể thấy, so với quy định Luật cán bộ, công chức 2008 thì Luật mới sửa đổi này đã bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch trong việc nâng ngạch công chức áp dụng từ 01/7/2020. Điều này tạo ra cơ hội lớn đối với một bộ phận công chức hiện nay.

Ngoài ra, Luật này quy định công chức phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

Hơn nữa, Luật cũng nhấn mạnh, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 cũng sửa đổi, bổ sung thêm quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức, cụ thể như sau:

Thứ nhất, công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

  • Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật này;

  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

  • Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

  • Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

Thứ hai, ngoại trừ công chức đã đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện còn lại như quy định trên thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây:

  • Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

  • Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Xem chi tiết tại: Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

678

Văn bản liên quan