ND bồi dưỡng về quy trình thanh tra cho CTV thanh tra giáo dục

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Theo đó, nội dung Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục phải nêu lên được một số vấn đề cơ bản về thanh tra như nguyên tắc, quy trình thanh tra. Cụ thể quy trình thanh tra như sau:

  • Chuẩn bị thanh tra: Nghiên cứu đối tượng; ra quyết định và xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra; thông báo với đối tượng thanh tra đề cương báo cáo và thời gian thanh tra.

  • Tiến hành thanh tra: Công bố quyết định thanh tra; xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của đối tượng theo nội dung thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên đoàn thanh tra.

  • Kết thúc thanh tra: Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra; xây dựng, ban hành và công bố kết luận thanh tra; theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra; lưu trữ hồ sơ thanh tra.

Xem cơ quan thực hiện chức năng thanh tra tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan