ND cần có khi thông báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo Thông tư 297/2016/TT-BTC, việc báo chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán phải bao gồm những nội dung sau:

  • Thời gian doanh nghiệp chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Lý do chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Báo cáo về các hợp đồng dịch vụ kế toán chưa hoàn thành;
  • Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan;
  • Phương án và biện pháp xử lý đối với các hợp đồng dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác chưa hoàn thành.

Trong đó:

  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải nộp trả lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt kinh doanh chậm nhất là 30 ngày trước ngày chính thức chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán kể từ ngày chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

Xem chi tiết tại Thông tư 297/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan