Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm lập và báo cáo 06 kế hoạch sau

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm lập và báo cáo, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm lập và báo cáo 06 kế hoạch sau (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định trước ngày 20/7 hàng năm, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm lập và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư các kế hoạch sau:

1. Kế hoạch nguồn vốn và sử dụng vốn:

Kế hoạch nguồn vốn hàng năm bao gồm: Vốn điều lệ Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung; Vốn Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ sau đầu tư; vốn thực hiện các mục tiêu, chương trình của nhà nước; Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; Vốn thu hồi nợ vay;Vốn huy động theo từng nguồn; Vốn khác

Kế hoạch sử dụng vốn:

  • Tổng mức vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo các hình thức hỗ trợ: cho vay đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư và theo cơ cấu ngành, lĩnh vực, vùng; kế hoạch trả nợ các nguồn vốn đã huy động;

  • Kế hoạch cho vay tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh dự thầu và thực hiện hợp đồng.

2. Kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: Kèm theo thuyết minh chi tiết về dự kiến xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định và cân đối các nguồn vốn.

4. Kế hoạch hỗ trợ sau đầu tư;

5. Kế hoạch thu - chi tài chính: Kèm theo thuyết minh chi tiết về các mục thu, chi.

6. Kế hoạch lao động, tiền lương.

Các kế hoạch trên là căn cứ để Ngân hàng Phát triển thực hiện và quyết toán tài chính với cơ quan tài chính.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

14

Văn bản liên quan