Ngày Pháp luật được tổ chức với những nội dung nào?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hiện nay, ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

noi dung to chuc ngay phap luat, Nghi dinh 28/2013/NĐ-CP

Nguồn: Internet

Theo quy định tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP, việc tổ chức Ngày Pháp luật bao gồm các nội dung sau đây:

  • Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

  • Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật;

  • Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

  • Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

  • Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

  • Nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Cũng theo Nghị định 28, ngày Pháp luật có thể được tổ chức dưới các hình thức sau đây:

  • Mít tinh; hội thảo; tọa đàm;

  • Thi tìm hiểu pháp luật;

  • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm;

  • Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Như vậy, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 27/5/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

393

Văn bản liên quan