Nghị định 109/2018/NĐ-CP: Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Những năm vừa qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ có những bước phát triển mạnh mẽ trên thị trường cả nước, qua đó đòi hỏi và cần thiết phải có một cơ chế cụ thể để điều chỉnh hoạt động trên. Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã cho ra đời Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ.

 

Theo đó, Nghị định 109 đưa ra các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gồm:

  • Quản lý các tài nguyên (bao gồm đất, nước, không khí) theo nguyên tắc hệ thống và sinh thái trong tầm nhìn dài hạn;

  • Không dùng các vật tư là chất hóa học tổng hợp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất;

  • Không sử dụng công nghệ biến đổi gen, phóng xạ và công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ;

  • Đối xử với động vật, thực vật một cách có trách nhiệm và nâng cao sức khỏe tự nhiên của chúng;

  • Sản phẩm hữu cơ phải được bên thứ ba chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ.

Xem thêm Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

1,119

Văn bản liên quan