Nghị định 119: Phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

pham vi bao hiem bat buoc dau tu xay dung, Nghi dinh 119/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm cần lưu ý đến phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định chi tiết tại Điều 6 Nghị định 119/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phạm vi bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

- Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định tại Khoản 2 Điều này;

- Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan theo quy định pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ các tổn thất doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường.

- Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Thứ hai, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau:

- Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý;

- Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên;

- Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền;

- Tổn thất mang tính thảm họa;

- Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/02/2016.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

24

Văn bản liên quan