Nghị định 17/2020/NĐ-CP: Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Đây là nội dung được bổ sung mới tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Theo đó, Khoản 23 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP bổ sung các điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP như sau:

dieu kien ban ruou duoi 5,5 do, Nghi dinh 17/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Đáp ứng các điều kiện:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, cơ sở bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Ngoài ra, điều kiện sản xuất, nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ cũng phải tuân thủ điều kiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17. Khi nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 17. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

Xem thêm quy định khác liên quan tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

942

Văn bản liên quan