Nghị định 26/2014/NĐ-CP: 09 TH phải thực hiện kiểm toán độc lập

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ quy định tại Nghị định 26/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Theo Nghị định 26/2014/NĐ-CP, thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán một, một số hoặc tất cả các nội dung về tổ chức, hoạt động, tài chính khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp sau đây:

kiem toan doc lap, nghi dinh 26/2014/NĐ-CP

  • Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;

  • Tổ chức tín dụng được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt;

  • Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt cần được đánh giá thực trạng tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ để làm cơ sở áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

  • Tổ chức tín dụng được tổ chức lại theo quy định tại Điều 153 Luật Các tổ chức tín dụng;

  • Công ty con, công ty liên kết, đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng có dấu hiệu ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của tổ chức tín dụng;

  • Đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng thuộc diện yếu kém cần phải xử lý, cơ cấu lại;

  • Đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động và mức độ an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng để làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn;

  • Trường hợp nội dung thanh tra, giám sát vượt quá khả năng thực hiện của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thanh tra ngân hàng, đối tượng giám sát ngân hàng phải thực hiện kiểm toán theo quy định nêu trên phải thanh toán các chi phí kiểm toán

Xem chi tiết tại Nghị định 26/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan