Nghị định 35: Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Đây là nội dúng đáng chú ý tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường, Nghị định 35/2009/NĐ-CP

Nghị định 35: Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 35/2009/NĐ-CP quy định về Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trường và cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể: 

Về Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trường

  • Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trường là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

  • Thanh tra viên được tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ thanh tra viên và hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  • Ngoài những quy định chung về điều kiện, tiêu chuẩn của Thanh tra viên theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định 100/2007/NĐ-CP, Thanh tra viên phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác phù hợp với ngành, lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

  • Khi thực hiện công tác thanh tra, Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Về cộng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

  • Cộng tác viên thanh tra là người được trưng tập làm nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu của Chánh Thanh tra các cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

  • Cộng tác viên thanh tra phải có phẩm chất chính trị tốt; có ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan, công minh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra.

  • Cộng tác viên được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 19 Nghị định 100/2007/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Nghị định 35/2009/NĐ-CP có hiệu lực ngày 23/5/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

30

Văn bản liên quan