Nghị định 84: Chuyển đổi CSGDPT tư thục sang hoạt động không vì lợi nhuận

Ngày 17/07/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Chuyển đổi sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Nghị định 84/2020/NĐ-CP

Chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (hình ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về việc chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT) tư thục sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ chuyển đổi CSGDPT tư thục sang CSGDPT tư thục hoạt động  không vì lợi nhuận

Căn cứ tại khoản 1 Điều 7  Nghị định 84/2020/NĐ-CP, hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

-  Tờ trình đề nghị chuyển đổi CSGDPT tư thục sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

-  Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với CSGDPT tư thục chuyển sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức;

-  Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động, dự thảo quy chế tài chính nội bộ của CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

-  Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính;

-  Thỏa thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có);

-  Các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của CSGDPT tư thục chuyển đổi sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;
-  Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phương án xử lý;

-  Quyết định thành lập CSGDPT, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương nhiệm của CSGDPT tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2. Quy trình xử lý chuyển đổi CSGDPT tư thực sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định về quy trình xử lý chuyển đổi CSGDPT tư thực sang CSGDPT tư thục hoạt động không vì lợi nhuận cụ thể như sau:

-  Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm.

-  Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện: trường tiểu học tư thục; trường THCS tư thục; và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: trường THPT tư thục; trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động; và CSGDPT tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo: CSGDPT tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.

-  Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do.

Chi tiết xem tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan