Nghị định 85/2020/NĐ-CP: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc 2019. Trong đó, có những điều khoản quy định nội dung về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Đây là những điều mà những điều mà một người muốn trở thành Kiến trúc sư hoặc đang là Kiến trúc sư không nên bỏ qua.

 Thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Nghị định 85/2020/NĐ-CP: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc (ảnh minh họa)

Theo đó, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Điều 25 Nghị định 85/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

Đối với chương trình, nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc:

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

- Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100 phải phù hợp với khoản 2 Điều 26 Luật Kiến trúc, bao gồm:

  • 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;

  •  05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;

  •  05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;

  •  05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.

-  Hình thức thi:

  •  Cá nhân lần đầu đề nghị cấp chứng: hình thức thi trắc nghiệm và vấn đáp. Về hình thức thi vấn đáp: trong đó cá nhân sát hạch phải gắp thăm và trả lời tối đa 04 câu hỏi, mỗi câu hỏi về nội dung kiến thức và sự hiểu biết áp dụng trong hoạt động hành nghề kiến trúc phù hợp với nội dung Bộ câu hỏi sát hạch quy định tại khoản 2 Điều này;

  • Cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn: thực hiện sát hạch theo hình thức thi trắc nghiệm.

- Cá nhân đạt kết quả sát hạch phải có tổng số điểm từ 70 điểm trở lên, trong đó điểm sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt tối thiểu là 16 điểm; các phần còn lại phải đạt tối thiểu 50% số điểm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Việc tổ chức sát hạch theo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất. Trường hợp không tổ chức sát hạch được thì phải thông báo 01 lần tới cá nhân đăng ký sát hạch bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký.

- Cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm bản sao văn bằng đào tạo qua mạng trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Tổ chức, cơ quan tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc có trách nhiệm:

  • Thông báo kết quả sát hạch cho các cá nhân tham dự sát hạch sau 15 ngày, kể từ ngày sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

  • Cấp giấy chứng nhận kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân đạt yêu cầu sát hạch.

- Thời hạn có hiệu lực của kết quả sát hạch có giá trị tối đa 12 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kết quả sát hạch. Trường hợp mất giấy chứng nhận kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc thì phải làm đơn đề nghị và được xét cấp lại.

Xem chi tiết tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 07/09/2020.

Thanh Thảo

Gởi câu hỏi

48

Văn bản liên quan