Nghị định 93: Quy định nguyên tắc và phương thức liên thông thư viện

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Nghị định này quy định về nguyên tắc và phương thức liên thông thư viện.

nguyên tắc và phương thức liên thông thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Nghị định 93: Quy định nguyên tắc và phương thức liên thông thư viện (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định 06 nguyên tắc  liên thông thư viện và các phương thức liên thông thư viện như sau:

Nguyên tắc liên thông thư viện

1. Bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và tổ chức, cá nhân cho hoạt động thư viện.

2. Đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện của người sử dụng.

3. Được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, hợp tác có thỏa thuận và có sự phân công, phối hợp giữa các thư viện.

4. Chia sẻ, liên kết các cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Bảo đảm quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin liên thông đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy chế liên thông.

Phương thức liên thông thư viện

  • Liên thông giữa các thư viện theo khu vực địa lý trên phạm vi quốc tế, khu vực, quốc gia, vùng, miền, trên cùng địa bàn.

  • Liên thông theo nhóm giữa các thư viện có cùng chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ.

  • Liên thông giữa các thư viện có cùng lĩnh vực, nội dung tài nguyên thông tin về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và công nghệ và các lĩnh vực khác.

  •  Liên thông giữa các loại thư viện như: Thư viện Quốc gia Việt Nam; Thư viện công cộng;Thư viện chuyên ngành; Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân; Thư viện cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là thư viện đại học); Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác; Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan