Nghị định 93: Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện

Ngày 18/08/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Nghị định này quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện.

 trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Nghị định 93: Quy định về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định cụ thể về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện và buộc chấm dứt hoạt động thư viện như sau:

1. Trình tự, thủ tục tự chấm dứt hoạt động thư viện:

  • Thực hiện thông báo trong thời hạn 30 ngày  theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật Thư viện;

  • Thực hiện chuyển giao tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện theo phương án theo quy định.

2. Trình tự, thủ tục buộc chấm dứt hoạt động thư viện:

  • Chậm nhất 15 ngày làm việc, trước ngày hết hạn đình chỉ hoạt động, thư viện bị đình chỉ có trách nhiệm báo cáo việc khắc phục nguyên nhân bị đình chỉ (kèm tài liệu chứng minh) đến người ra quyết định đình chỉ trước đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thư viện không khắc phục hoặc không thể khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ, người ra quyết định đình chỉ hoạt động thư viện trước đó ra quyết định chấm dứt hoạt động của thư viện và gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức thành lập thư viện (nếu có);

  • Hết thời hạn đình chỉ, thư viện bị đình chỉ không có báo cáo việc khắc phục nguyên nhân bị đình chỉ, người ra quyết định đình chỉ hoạt động thư viện trước đó ra quyết định chấm dứt hoạt động của thư viện;

  • Trường hợp có tiếp nhận tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện luân chuyển từ thư viện công lập, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định buộc chấm dứt hoạt động, thư viện bị chấm dứt hoạt động phải hoàn thành việc hoàn trả toàn bộ tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện cho thư viện được nhận luân chuyển.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan