Nghĩa vụ của người khai hải quan khi xác định trị giá hải quan

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 39/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Điều 3 Thông tư 60/2019/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan về trị giá hải quan của hàng xuất nhập khẩu, cụ thể quy định mới như sau:

quyen, nghia vu nguoi khai hai quan, Thong tu 60/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư 60/2019/TT-BTC.

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung tự kê khai và tự xác định trị giá hải quan; nộp, xuất trình các chứng từ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan, việc nộp các chứng từ, tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan.

  • Kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư này; tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan hải quan liên quan đến trị giá hải quan do người khai hải quan tự xác định

  • Yêu cầu cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản về trị giá hải quan, cơ sở, phương pháp được sử dụng để xác định trị giá hải quan trong trường hợp trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định.

Đối với trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan cũng được Thông tư 60/2019/TT-BTC điều chỉnh như sau:

Về quyền hạn: Khi kiểm tra việc khai báo và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các chứng từ, tài liệu có liên quan đến phương pháp xác định trị giá hải quan theo quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư này để chứng minh tính chính xác, tính trung thực của trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định.

Về trách nhiệm: Cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan trong các trường hợp sau:

  • Người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư 60;
  • Đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định;

  • Có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp.

Theo đó, khi cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan, phải căn cứ nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, các chứng từ, tài liệu có liên quan quy định tại Thông tư 60/2019/TT-BTC và ban hành văn bản thông báo trị giá hải quan theo mẫu số 04/TGHQ Phụ lục II kèm theo Thông tư 60.

Ngoài ra, cơ quan hải quan còn có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, xử lý khoản giảm giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC .

Xem chi tiết tại Thông tư 60/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan