Nghĩa vụ, trách nhiệm của người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Nghĩa vụ, trách nhiệm của người làm việc trong tổ chức cơ yếu
Phú Thịnh

Luật Cơ yếu 2011 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2011. Luật quy định nhiều vấn đề về hoạt động cơ yếu, trong đó có quy định về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

 

Cụ thể, theo quy định tại Luật Cơ yếu 2011, những người làm việc trong tổ chức cơ yếu có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

1. Giữ bí mật thông tin bí mật nhà nước và bí mật công tác cơ yếu, kể cả khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu.

2. Phục tùng sự phân công, điều động của cơ quan, tổ chức và thực hiện đúng, đầy đủ chức trách được giao; tận tụy trong công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế, chế độ, quy định về công tác cơ yếu; giữ gìn, bảo quản an toàn tuyệt đối sản phẩm mật mã được giao.

3. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quân sự, văn hoá và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Khi nhận mệnh lệnh của người có thẩm quyền, nếu có căn cứ cho rằng mệnh lệnh đó là trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời với cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.

5. Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật Cơ yếu 2011 có hiệu lực ngày 01/2/2012. 

Gởi câu hỏi

257

Văn bản liên quan