Nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị

Nghiêm cấm can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị
Nguyễn Trinh

Luật Quy hoạch đô thị 2009 quy định chung về việc tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2009. Theo đó, có một số hành vi bị cấm được quy định tại Luật này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 16 Luật quy hoạch đô thị 2009, các hành vi bị cấm bao gồm:

Một là, không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị.

Hai là, chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực.

Ba là, lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của Luật quy hoạch đô thị 2009.

Bốn là, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị.

Năm là, cấp giấy phép quy hoạch trái với quy định của Luật quy hoạch đô thị 2009.

Sáu là, cấp chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực chưa có quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Bảy là, từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.

Tám là, cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Chín là, phá hoại không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Mười là, cắm mốc giới sai lệch; phá hoại, làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị.

Mười một, cản trở, gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.

Xem thêm tại: Luật quy hoạch đô thị 2009 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2010.

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan