Nghiêm cấm tổ chức đặt cược thể thao trái phép

Nghiêm cấm tổ chức đặt cược thể thao trái phép
Nguyễn Trinh

Luật thể dục, thể thao 2006 được ban hành ngày 29/11/2006. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 10 Luật thể dục, thể thao 2006, Khoản 2 Điều 1 Luật thể dục thể thao sửa đổi 2018, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục, thể thao bao gồm:

Một là, lợi dụng hoạt động thể dục, thể thao để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người. Hoạt động thể dục, thể thao trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc.

Hai là, sử dụng chất kích thích, phương pháp bị cấm trong tập luyện và thi đấu thể thao.

Ba là, gian lận trong hoạt động thể thao.

Bốn là, bạo lực trong hoạt động thể thao.

Năm là, cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sáu là, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

Bảy là, tổ chức đặt cược thể thao trái phép; đặt cược thể thao trái phép.

Xem thêm tại: Luật thể dục, thể thao 2006 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2007 và Luật thể dục, thể thao sửa đổi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

279

Văn bản liên quan