Nghiêm cấm trù dập người KN, TC liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 

Một là, không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Hai là, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Ba là, bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã.

Bốn là, lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cấp xã để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 2007 có hiệu lực ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

227

Văn bản liên quan