Nghiêm cấm vụ lợi, chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý, sử dụng nợ công

Luật Quản lý nợ công 2017 quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm tại Luật này.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 8 Luật Quản lý nợ công 2017, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

Một là, vay, cho vay, bảo lãnh không đúng thẩm quyền hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, vượt hạn mức đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hai là, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Ba là, vụ lợi, chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý, sử dụng nợ công.

Bốn là, làm trái quy định của Nhà nước về quản lý nợ công; thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí vốn vay.

Năm là, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nợ công theo quy định của pháp luật.

Sáu là, cản trở hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý nợ công.

Xem thêm: Luật Quản lý nợ công 2017 có hiệu lực ngày 01/7/2018. 

Gởi câu hỏi

448

Văn bản liên quan