Ngưng hiệu lực một số quy định về chính sách đối với hoạt động Kiểm ngư

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 12/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

ngung hieu luc chinh sach doi voi hoat dong kiem ngu, Nghi dinh 12/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định 12/2020/NĐ-CP quy định từ 20/01/2020 ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản cho đến khi sửa đổi các quy định đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể nội dung bị ngưng hiệu lực:

- Điều 63 "Chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư"

- Điểm c khoản 1 Điều 64 Điều 64. Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động Kiểm ngư 

- Điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nội dung chi hoạt động Kiểm ngư

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 12/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan