Ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Ngày 28/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 84/2018/NĐ-CP quy định về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành một số điều, khoản của Nghị định 58/2017/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2018, gồm:

  • Điều 82 về áp dụng thủ tục điện tử đối với tàu thuyền;

  • Điều 83 về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền;

  • Điều 84 về chứng từ điện tử, chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại trong việc làm thủ tục điện tử đối với tàu thuyền;

  • Điều 85 về sử dụng chữ ký số khi làm thủ tục điện tử đối với tàu thuyền;

  • Điều 86 về tiếp nhận và xử lý các vướng mắc của người làm thủ tục;

  • Điểm b khoản 2 Điều 124 quy định liên quan đến thủ tục tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 và 16 của Quyết định 34/2016/QĐ-TTg;

Cũng theo Nghị định 84, Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các thủ tục điện tử dành cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, vào, rời cảng biển và hoạt động trong vùng biển Việt Nam thông qua Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định tại Quyết định 34/2016/QĐ-TTg đến hết ngày 30/6/2018.

Xem thêm tại Nghị định 84/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

537

Văn bản liên quan