Người có văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp có quyền, trách nhiệm gì?

Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo quy định tại Thông tư 34, người có văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp có quyền, trách nhiệm sau đây:

  • Người có văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp nêu tại Điều 3 của Thông tư 34 không phải làm thủ tục công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ.

  • Người được công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ trong giáo dục nghề nghiệp được miễn trừ nội dung đã học khi học liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xác định.

  • Người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp có trách nhiệm tập hợp và cung cấp các minh chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư 34 chỉ khi có yêu cầu hợp pháp từ các bên liên quan.

Xem thêm tại Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

173

Văn bản liên quan