Người dịch và ngôn ngữ phổ biến phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

Đây là một nội dung đáng lưu ý trong Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch ban hành bởi Bộ Tư pháp vào ngày 29/12/2015.

Theo đó, người dịch và ngôn ngữ phổ biến sẽ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BTP như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, người dịch phải có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

  • Ngôn ngữ phổ biến được hiểu là ngôn ngữ được thể hiện trên nhiều giấy tờ, văn bản được sử dụng tại Việt Nam và nhiều người Việt Nam có thể dịch ngôn ngữ này ra tiếng Việt hoặc ngược lại.

Xem chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện về người dịch và ngôn ngữ phổ biến tại Thông tư 20/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

- Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan