Người đứng đầu cơ quan của Đảng được giao QL, SD tài sản có quyền gì?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Người đứng đầu cơ quan của Đảng được giao QL, SD tài sản, Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Người đứng đầu cơ quan của Đảng được giao QL, SD tài sản có quyền gì? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định người đứng đầu cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có các quyền sau đây:

  • Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

  • Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công được giao quản lý, sử dụng;

  • Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản;

  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

  • Ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản được giao;

  • Chấp hành các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả;

  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Đảng về việc quản lý, sử dụng tài sản được giao;

  • Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật;

  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Chi tiết xem tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Ty Na

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan