Người đứng đầu CQNN có trách nhiệm gì trong thực hiện ứng dụng CNTT?

Đây là nội dung đángg chú ý tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Người đứng đầu CQNN có trách nhiệm trong thực hiện ứng dụng CNTT, Nghị định 64/2007/NĐ-CP

Người đứng đầu CQNN có trách nhiệm gì trong thực hiện ứng dụng CNTT? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 64/2007/NĐ-CP trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước bao gồm:

1. Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan của mình.

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm, phê duyệt kế hoạch hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực, địa phương và tổ chức, cơ quan của mình.

3. Quyết định các biện pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin trong hệ thống tổ chức, cơ quan của mình.

Bên cạnh đó, Nghị định này quy định về hệ thống chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước như sau:

  • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ định một đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin trong ngành mình.

  • Cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong địa phương mình.

  • Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin thuộc ngành hoặc địa phương mình căn cứ theo quy định tại Điều 46 Nghị định này.

Chi tiết  xem tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/5/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan