Người làm công tác cơ yếu phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật định

Người làm công tác cơ yếu phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn luật định
Bích Hoa

Luật Cơ yếu năm 2011 bao gồm 05 Chương, 38 điều quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Vậy pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn đối với người làm công tác cơ yếu?

 

Theo quy định tại Điều 26 Luật Cơ yếu 2011, người làm công tác cơ yếu phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

  • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tự nguyện phục vụ lâu dài trong tổ chức cơ yếu; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao;
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân trong sạch, rõ ràng;
  • Có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;
  • Đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu.

Người làm công tác cơ yếu khi không đáp ứng đủ tiêu chuẩn này thì không được tiếp tục làm công tác cơ yếu. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, người sử dụng cơ yếu có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật Cơ yếu 2011 có hiệu lực ngày 01/2/2012. 

Gởi câu hỏi

194

Văn bản liên quan