Người nhận học bổng, trợ cấp có thể khiếu nại nếu việc xét chọn không đúng quy định

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

nhận học bổng, trợ cấp khiếu nại nếu việc xét chọn không đúng quy định, Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Người nhận học bổng, trợ cấp có thể khiếu nại nếu việc xét chọn không đúng quy định (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định quyền của người học được nhận học bổng, trợ cấp như sau:

- Được thông tin về các chương trình học bổng, trợ cấp; đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình và bình đẳng trong việc nhận học bổng, trợ cấp nếu đáp ứng yêu cầu của chương trình;

- Được quyền khiếu nại đến Thủ trưởng cơ sở giáo dục, nhà tài trợ hoặc các cơ quan có thẩm quyền nếu nhận thấy việc xét chọn học bổng, trợ cấp không đúng quy định.

Bên cạnh các quyền, người học được nhận học bổng, trợ cấp có các trách nhiệm sau:

  • Trung thực khi đăng ký tham gia chương trình;

  • Sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng mục đích; thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ hoặc cơ sở giáo dục (nếu có); tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện;

  • Báo cáo kịp thời với thủ trưởng cơ sở giáo dục khi nhà tài trợ có các yêu cầu khác với mục tiêu ban đầu của học bổng, trợ cấp được nhận.

Ngoài ra, tại Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT cũng quy định quyền và trách nhiệm của nhà tài trợ học bổng, trợ cấp. Cụ thể như sau:

- Quyền của nhà tài trợ:

  • Được tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ người học vì mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục;

  • Được hưởng chính sách ưu đãi quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

  • Được thông tin đầy đủ về việc triển khai chương trình học bổng, trợ cấp;

  • Được đảm bảo quyền lợi theo văn bản thỏa thuận đã thống nhất với đơn vị tiếp nhận học bổng, trợ cấp phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Trách nhiệm của nhà tài trợ:

  • Thực hiện đúng cam kết trong văn bản thỏa thuận với đơn vị tiếp nhận học bổng, trợ cấp;

  • Không tự ý đưa thêm các thủ tục phức tạp hoặc các hình thức tổ chức không phù hợp với quy mô của học bổng, trợ cấp và bản sắc văn hoá Việt Nam.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/9/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan