Nguồn kinh phí hoạt động đấu giá QSD đất được sử dụng ra sao?

Thông tư 48/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Theo quy định tại Thông tư 48, tùy vào  cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản hay do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện thì việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sẽ khác nhau, cụ thể:

Đối với cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện:

  • Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ;
  • Số tiền thu được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu giá. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền thu không đủ chi trả tiền thù lao dịch vụ đấu giá, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước và dự toán của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả.

Đối với cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện:

  • Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ;
  • Số tiền thu được sử dụng để chi trả các khoản chi. Phần còn lại (nếu có) chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền thu không đủ chi, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước và dự toán của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để chi trả.

Xem thêm nội dung chi cho hoạt động đấu giá tại Thông tư 48/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan