Nguồn nhân sự bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan THADS

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 23/3/2017 nhằm hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

Theo đó Thông tư 02 đã quy định về nguồn nhân sự bổ nhiệm và tuổi bổ nhiệm cụ thể như sau:

- Nhân sự bổ nhiệm, được giới thiệu bổ nhiệm phải có trong quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm; trường hợp cần thiết được chọn nhân sự trong quy hoạch các chức danh tương đương nhưng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đồng ý.

  • Trường hợp đặc biệt, do nhân sự tại chỗ không đáp ứng yêu cầu để bổ nhiệm vào các vị trí còn thiếu, phải lựa chọn nhân sự từ cơ quan khác chưa có trong quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm thì phải được sự đồng ý về chủ trương của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (đối với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và Lãnh đạo các Cục Thi hành án dân sự), của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự) trước khi bổ nhiệm.

- Lưu ý nhân sự được đề nghị bổ nhiệm lần đầu vị trí lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi bổ nhiệm theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 02.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 07/5/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan