Ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng của TCTD

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo như Thông tư 52/2018/TT-NHNN, các ngưỡng 1, ngưỡng 2, ngưỡng 3 và ngưỡng 4 của từng chỉ tiêu định lượng theo từng nhóm đồng hạng được xác định cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí/chỉ tiêu

Đơn vị tính

Ngưỡng

Ngưỡng 1

Ngưỡng 2

Ngưỡng 3

Ngưỡng 4

1

  VỐN (C)

 

 

 

 

 

1.1

Tỷ lệ an toàn vốn

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

 

15,00

12,00

8,00

5,00

 

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

 

15,00

12,00

8,00

5,00

 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

15,00

12,00

8,00

5,00

 

Công ty tài chính

 

20,00

16,00

9,00

6,00

 

Công ty cho thuê tài chính

 

20,00

16,00

9,00

6,00

 

Ngân hàng hợp tác xã

 

15,00

12,00

9,00

5,00

1.2

Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

 

12,00

10,00

7,00

4,00

 

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

 

12,00

10,00

7,00

4,00

 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

12,00

10,00

7,00

4,00

 

Công ty tài chính

 

19,00

15,00

8,00

5,00

 

Công ty cho thuê tài chính

 

19,00

15,00

8,00

5,00

 

Ngân hàng hợp tác xã

 

12,00

10,00

7,00

4,00

2

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A)

 

 

 

 

 

2.1

Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được

%

Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng

 

Ngân hàng thương mại có quy mô lớn

 

1,00

1,50

3,00

5,00

 

Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ

 

1,00

2,00

3,00

5,00

 

Thông tư 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

147

Văn bản liên quan