Nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/11/2017 liệt kê cụ thể những nguyên tắc chung khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó Thông tư 32 quy định khi xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến cần đáp ứng những nguyên tắc chung sau:

- Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

- Nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm được thể hiện như sau:

  • Những giấy tờ, thông tin liên quan đến người sử dụng đã cung cấp một lần thành công cho một cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thì vẫn chính những giấy tờ, thông tin đó, nếu còn giá trị sử dụng theo quy định, không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho chính cơ quan nhà nước đó. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc, trực thuộc thì các giấy tờ, thông tin này không phải cung cấp lại khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau cho cơ quan thuộc, trực thuộc khác của bộ, tỉnh đó;

  • Thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, giảm thiểu số lần người sử dụng phải đến cơ quan nhà nước;

  • Bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng.

Xem chi tiết Thông tư 32/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan