Nguyên tắc chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp trong trường trung cấp tư thục

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Cụ thể, việc chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp của thành viên góp vốn trong trường trung cấp tư thục được phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

  • Người có nhu cầu chuyển nhượng thông báo giá và các yêu cầu chuyển nhượng với hội đồng quản trị;

  • Hội đồng quản trị thông báo giá và yêu cầu chuyển nhượng đến các thành viên góp vốn còn lại và công khai với giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động của trường với cùng yêu cầu; thông báo phải có giá trị ít nhất 45 ngày;

  • Việc chuyển nhượng thực hiện theo thứ tự: Giữa các thành viên góp vốn của trường theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của từng thành viên; cho giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động trong trường nếu các thành viên góp vốn không mua hoặc mua không hết; cho người không phải là thành viên góp vốn và giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động trong trường nếu giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động của trường không mua hoặc mua không hết.

Xem chi tiết tại Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan