Nguyên tắc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 06/03/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 02/2015/TT-BKHCN Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Nguyên tắc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN, thông tư 02/2015/TT-BKHCN

Nguyên tắc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN quy định 04 nguyên tắc đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại Thông tư này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân.

2. Việc thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện vì mục đích quản lý nhà nước nhằm hạn chế các tác động ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người khi ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

3. Việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ đề nghị đánh giá; hồ sơ đề nghị thẩm định; căn cứ kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tính khách quan, trung thực và chính xác.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định kinh phí đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

- Kinh phí đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân đề nghị bảo đảm và chi trả.

- Nội dung chi liên quan đến quá trình đánh giá, thẩm định bao gồm:

  • Chi thù lao thuê chuyên gia tư vấn đánh giá, thẩm định, viết nhận xét về hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;

  • Chi phí họp hội đồng đánh giá, hội đồng thẩm định, tổ chuyên gia tư vấn;

  • Chi phí giám định, khảo nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm (sau đây viết tắt là đo kiểm), nếu có;

  • Chi phí văn phòng phẩm;

  • Các khoản chi khác phát sinh trong quá trình đánh giá, thẩm định.

-  Mức chi áp dụng theo quy định tại các văn bản hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/04/2015.

Ty Na

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan