Nguyên tắc đặt tên dòng, giống vật nuôi mới

Quốc hội chính thức thông qua Luật chăn nuôi 2018 vào ngày 19/11/2018 nhằm quy định cụ thể về nguyên tắc đặt tên dòng, giống vật nuôi mới.

Theo đó Luật chăn nuôi quy định nguyên tắc đặt tên dòng, giống vật nuôi mới như sau:

- Mỗi dòng, giống vật nuôi mới chỉ được đặt một tên phù hợp bằng tiếng Việt.

- Việc đặt tên dòng, giống vật nuôi mới phải bảo đảm không thuộc trường hợp sau đây:

  • Trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên dòng, giống vật nuôi đã được công nhận;

  • Chỉ bao gồm chữ số;

  • Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

  • Trùng với cách đọc hoặc cách viết tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân;

  • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Xem chi tiết Luật chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

298

Văn bản liên quan