Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ngày 16/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2016/TT-BXD liệt kê cụ thể các nguyên tắc khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó Thông tư 07 quy định khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

  • Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng.

  • Giá hợp đồng sau Điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng của gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định Điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi Điều chỉnh.

  • Khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, các bên cần xác định rõ khối lượng công việc bổ sung, phát sinh và đơn giá áp dụng. Khối lượng công việc bổ sung, phát sinh phải được các bên thống nhất trước khi thực hiện.

  • Không Điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu kể từ thời Điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra.

  • Không thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo những quy định của Thông tư 07 cho những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm.

  • Việc Điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được Điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, Điều kiện Điều chỉnh, phương pháp và căn cứ Điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. Các nội dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được Điều chỉnh trong hợp đồng không được trái với những quy định của pháp luật có liên quan về hợp đồng xây dựng.

Xem chi tiết Thông tư 07/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan