Nguyên tắc điều tra, xác định chi phí sản xuất thóc hàng hóa

Thông tư 77/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 17/8/2018 liệt kê cụ thể những nguyên tắc khi điều tra, xác định chi phí sản xuất thóc hàng hóa .

Theo đó Thông tư 77 quy định khi điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc thực tế và giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Thực hiện điều tra, khảo sát và tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát dựa trên các căn cứ:

  • Trình độ và điều kiện sản xuất, cụ thể là: Quy mô sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật, điều kiện cung ứng vật tư; số lượng, chất lượng lao động; hệ thống sinh thái, hệ thống canh tác, trình độ thâm canh, mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mức độ chủ động về hạ tầng cơ sở và những khó khăn, thuận lợi trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;
  • Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật: Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn áp dụng tại địa bàn khảo sát, gồm: Định mức đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, định mức tưới tiêu, định mức đầu tư công lao động và các định mức khác có liên quan (nếu có). Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì căn cứ vào các chi phí quy định để tính toán;
  • Tài liệu ghi chép, phỏng vấn, điều tra, xác minh trực tiếp từ tổ chức (nếu có), hộ sản xuất và người lao động;
  • Các số liệu thống kê tối đa trong 03 năm liền kề;
  • Giá thị trường tại thời điểm hoặc gần nhất với thời điểm cần xác định chi phí sản xuất và tính giá thành thóc.

- Chi phí sản xuất và giá thành sản xuất thóc được tính toán trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực tế sản xuất của từng hộ sản xuất thóc và tiến hành tổng hợp số liệu theo phương pháp tính bình quân gia quyền.

- Giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính được tính toán trên cơ sở giá thành sản xuất thóc bình quân thực tế của toàn khu vực sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến của cả nước của năm kế hoạch do Quốc hội công bố.

Xem chi tiết Thông tư 77/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan