Nguyên tắc hoạt động của Cảnh sát cơ động

Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 được ban hành ngày 23/12/2013. Pháp lệnh này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, Pháp lệnh cũng quy định, Cảnh sát cơ động phải hoạt động dựa trên những nguyên tắc sau:

Một là, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Hai là, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ba là, kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục với cơ động ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và hệ thống chính trị; chịu sự giám sát của nhân dân.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014. 

Gởi câu hỏi

288

Văn bản liên quan