Nguyên tắc hoạt động Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Ngày 15/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.

1. Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch; tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật, số dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

2. Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý, sử dụng Quỹ và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính theo quy định. Việc huy động, quản lý và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và quy định.

Thông tư 147/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan