Nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Pháp lệnh quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007, việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của nước Việt Nam; phù hợp với nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và các nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế; phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định về cùng một lĩnh vực.

2. Phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ký kết thỏa thuận quốc tế.

3. Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của thỏa thuận quốc tế được ký kết.

4. Chỉ có giá trị ràng buộc đối với cơ quan đã ký kết thỏa thuận quốc tế; không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam.

5. Cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan đó, đồng thời có quyền đòi hỏi bên ký kết nước ngoài cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh thỏa thuận quốc tế.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 có hiệu lực ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

259

Văn bản liên quan