Nguyên tắc làm việc của HĐ thẩm định thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTNMT vào ngày 15/11/2018 quy định cụ thể những nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả.

Theo đó nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định thẩm định kết quả xác định chi phí hoàn trả được Thông tư 23 quy định gồm:

  • Phiên họp chính thức của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có sự tham gia trực tiếp từ hai phần ba (2/3) trở lên số lượng thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; có đại diện Đơn vị xác định chi phí hoàn trả và có sự tham dự đại diện của tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của nhà nước;

  • Hội đồng thẩm định tiến hành các phiên họp để xem xét, đánh giá từng Báo cáo kết quả xác định chi phí hoàn trả theo quy định pháp luật;

  • Hội đồng thẩm định thảo luận tập thể, công khai, đánh giá và quyết định theo đa số; trường hợp ý kiến đánh giá bằng nhau thì do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định;

  • Cơ quan thường trực thẩm định và trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định quy định tại khoản 9, khoản 10 Điều 4 Thông tư 23.

Xem chi tiết Thông tư 23/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan