Nguyên tắc lập báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư 133/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 28/12/2018 liệt kê cụ thể các nguyên tắc cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó, Thông tư 133 quy định khi lập báo cáo tài chính nhà nước cần đảm bảo nguyên tắc sau:

  • Báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
  • Khi lập Báo cáo tài chính nhà nước, thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Bên cạnh đó Thông tư 133 còn quy định cụ thể một số yêu cầu về thông tin khi lập báo cáo tài chính gồm:

  • Phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính Nhà nước (đối với Báo cáo tài chính nhà nước); phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có (đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính).
  • Phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý.
  • Phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh.

Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan