Nguyên tắc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Theo đó, nguyên tắc mở các tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán được quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau:

Nguyên tắc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoá, Dự thảo thông tư

Nguyên tắc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán (ảnh minh họa)

  • Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty chứng khoán đó, không được mở bất cứ tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác.

  • Trường hợp công ty chứng khoán không còn nghiệp vụ tự doanh nhưng vẫn là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán thì được tiếp tục sử dụng tài khoản tự doanh để bán hết số chứng khoán nắm giữ. Tài khoản nêu trên phải được đóng ngay sau khi bán hết chứng khoán.

  • Trường hợp công ty chứng khoán còn nghiệp vụ tự doanh, nhưng không còn nghiệp vụ môi giới hoặc không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, thì được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác để thực hiện đầu tư.

  • Công ty chứng khoán được mở một tài khoản giao dịch tạo lập thị trường đối với chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch và một tài khoản phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm tại chính công ty để thực hiện giao dịch cho các nghiệp vụ này.

  • Công ty chứng khoán được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại thành viên lập quỹ ETF để thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ ETF. Tài khoản này được sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường sơ cấp và giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường thứ cấp, không dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán khác.

  • Các tài khoản giao dịch chứng khoán khác theo quy định pháp luật liên quan.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Long Bình

Gởi câu hỏi

68

Văn bản liên quan